وبلاگ دامپزشکی
نام نام ژنریک نام تجاری نوع بسته بندی توضیحات نوع دارو کد دارو
  مادورامایسین 1% یومامایسین کیسه 25 کیلوگرمی   داروهای ضد قارچ  
  انروفلوکساسین 10% هیپرالوناانرو S بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  داکسی سایکلین 10% هیپراداکسی S بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسیکلین طولانی اثر 30% + فلونیکسین مگلومین هگزاسول LA ویال 50 میلی لیتری   بیهوش کننده ها بی حس کننده ه ها و ضد التهابها+آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  متیونین + لیزین + سوربیتول + ... هپارنول بطری 1 لیتری   محرکهای رشد  
  کلوزانتل 500 میلی گرمی هپاتک 500 جعبه 50 عددی   ضد انگل داخلی  
  ال کارنیتین + کولین کلراید + سوربیتول + ... هپابیال کارنیتین بطری 1 لیتری   محرکهای رشد  
  مولتی ویتامین + عناصر کمیاب ویتامنت ساشه 500 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + عناصر کمیاب ویتامنت ساشه 100 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین ویتالین بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین ویتالین شیشه 250 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین ویتالین ساشه 500 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین ویتالین ساشه 100 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین ویتالین جعبه 50 گرمي   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + الکترولیت ویتالیت بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + الکترولیت ویتالیت شیشه 250 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + الکترولیت ویتالیت ساشه 500 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + الکترولیت ویتالیت ساشه 100 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + اسیدآمینه ویتاسید بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + اسیدآمینه ویتاسید شیشه 250 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + اسیدآمینه ویتاسید ساشه 500 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + اسیدآمینه ویتاسید ساشه 100 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  ویتامین ب- کمپلکس ویتابین بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  ویتامین ب- کمپلکس ویتابین شیشه 250 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  ویتامین ب- کمپلکس ویتابین ساشه 100 گرمی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  نیکلوزاماید 1250 میلی گرمی نیکلوزام جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  ال کارنیتین + ویتامین های گروه B نویزول هچ بطری 500 میلی لیتری   محرکهای رشد  
  سولفادیازین + تری متوپریم نورودین 24 ویال 100 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اسیدی کننده با رهایش کند نوتراسیدفوکوس کیسه 10 کیلوگرمی   داروهای متفرقه  
  مولتی آنزیم نوتراز 500 کیسه 10 کیلوگرمی   آنزیمها  
  نئومایسین + اکسی تتراسایکلین + مولتی ویتامین نئوکسی وت ساشه 1 پاوندی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  نئومایسین سولفات 250 میلی گرمی نئوسین 250 جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  نئومایسین سولفات 20% نئوسین 20% ساشه 1 پاوندی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  مولتي ويتامين+اسيد آمينه+عناصر كمياب ميكسوديل بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مواد معدنی + عناصر کمیاب میکسولیگوپلاس بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین + مواد معدنی میکروویت ساشه 1 پاوندی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  مولتی ویتامین مولتی ویت ساشه 1 پاوندی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  رس جاذب مایکوتوکسین مایکو- اد کیسه 25 کیلوگرمي   داروهای متفرقه  
  لینکومایسین + اسپکتینومایسین لینکوپک ساشه 150 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  ویتامین AD3E لیپاویت بطری 1 لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  ویتامین AD3E لیپاویت بطری 240 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  پرازیکوانتل 50 میلی گرمی لورنسیت جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  انروفلوکساسین10% لورتریل 10% بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  لوامیزول لورامیزول جعبه 25 گرمی   ضد انگل داخلی  
  سولفاکلروپریدازین10% + تری متوپریم 2% کوزامیکس پلاس ساشه 250 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلرتتراسایکلین 20% کلرتترین 20% ساشه 1 پاوندی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  فنبندازول 5/2% فنازول 5/2% بطری 1 لیتری   ضد انگل داخلی  
  لوامیزول + تریکلابندازول(75/8%) فلونیل بطری 1 لیتری   ضد انگل داخلی  
  فلومکوئین20% فلوکسین 20% بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  ETAP + بنزوات سدیم + ویتامین فسرتیک ساشه 100 گرمی   محرکهای رشد  
  آنزیم فیتاز فایناز کیسه 20 کیلوگرمی   آنزیمها  
  کلوزانتل 5% فاسینیل بطری 1 لیتری   ضد انگل داخلی  
  تریکلابندازول فاسیزول جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  سولفاکینوکسالین + دیاوردین سولفادین شیشه 250 میلی لیتری   داروهای ضد کوکسیدیوز  
  کلیستین سوژیکلای بطری 500 ميلي ليتري   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلیستین سوژیکلای بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  روبینیدین 6/6% سایکواستات کیسه 20 کیلوگرمی   داروهای متفرقه  
  ستریماید- سی ساولورین گالن (75/3 ليتري)   ضدعفونی کننده ها  
  فبانتل رونتل جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  ترکیبات گیاهی + مخمر رومکس SC پاکت 5 کیلوگرمی   محرکهای رشد  
  رافوکساناید 150 میلی گرمی رافوکسان جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  آهن، مس، کبالت و ویتامین B12 دکسترافر کمپلکس ویال 100 میلی لیتری   ویتامینها و عناصر معدنی  
  آلبندازول 600 میلی-گرمی دایورم 600 میلی گرمی جعبه 50 عددی   ضد انگل داخلی  
  آلبندازول 5/2% دایورم 5/2% بطری 1 لیتری   ضد انگل داخلی  
  آلبندازول152 میلی-گرمی دایورم 152 میلی گرمی جعبه 50 عددی   ضد انگل داخلی  
  دایفلوکساسین10% دایلوسین 10% بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  محرک شکمبه و اشتهاآور دایجستین ساشه 100 گرمی   محرکهای رشد  
  کیتازامایسین داماکیت ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلیستین3.000.000 واحد بین المللی داماکول 3.000.000 ساشه 500 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلیستین3.000.000 واحد بین المللی داماکول 3.000.000 ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلیستین20% داماکول 20% جعبه 25 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلیستین1.200.000 واحد بین المللی داماکول 1.200.000 ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  فلورفنیکل 10% دافلور بطری 1 لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تیامولین هیدروژن فومارات تیامولین 10% ساشه 1000 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تیامولین45% تیالورین ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تریکلابندازول 250 میلی گرمی تریکلاز 250 جعبه 100 عددی   ضد انگل داخلی  
  سولفادی متوکسین + تری متوپریم تری سولمیکس ویال 100 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  سولفادیازین + تری-متوپریم تریسول 300 ساشه 500 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  سولفادیازین + تری-متوپریم تریسول جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  سولفادیازین + تری-متوپریم تریسول شيشه 200 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تیامولین هیدروژن فومارات + اکسی تتراسیکلین تترالورین ساشه 1000 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تايلوزين تارترات تایلورین ساشه 110 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  تیل مایکوزین پولموزین AC بطری 60 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  پنی سیلین+ دی هیدرواسترپتومایسین پن و استرپ ویال 100 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  کلوزانتل + مبندازول پارانیل بطری 1 لیتری   ضد انگل داخلی  
  مبندازول پارازول قوطی 50 عددی   ضد انگل داخلی  
  بیوپلوس 2 ب بیوپلوس 2 ب پاکت 1000 گرمی   داروهای متفرقه  
  محرک رشد گیاهی بیواسترانگ 510 کیسه 25 کیلوگرمي   محرکهای رشد  
  محرک رشد گیاهی بیواسترانگ 510 کیسه 10 کیلوگرمي   محرکهای رشد  
  محرک رشد گیاهی بیواسترانگ 510 کیسه 10 کیلوگرمي   محرکهای رشد  
  بلوترول بلوترول شیشه 240 میلی لیتری   داروهای متفرقه  
  بلوترول بلوترول شیشه 120 میلی لیتری   داروهای متفرقه  
  برم هگزین 1% برم هگزین 1% بطری 1 لیتری   داروهای متفرقه  
  برم هگزین 1% برم هگزین 1% شیشه 250 میلی لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  سالینومایسین 12% بایوکوکس کیسه 20کیلوگرمی   داروهای ضد کوکسیدیوز  
  روغنهای ضروری و عصاره های گیاهی معطر، ویتامین C و ... بایوبرون 10 بطری 1 لیتری   محرکهای رشد  
  سولفادیازین + تری متوپریم اینترتریم 500 بطری نیم لیتری   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  مولتی ویتامین + الکترولیت الکتروویت ساشه 1 پاوندی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  اکسی تتراسایکلین 500 میلی گرمی اکسی وت 500 جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 50% اکسی وت 50% ساشه 1000 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 250 میلی گرمی اکسی وت 250 جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 20% اکسی وت 20% ساشه 1 پاوندی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 100 میلی گرمی اکسی وت 100 جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 500 میلی گرمی اکسی تیلین 500 میلی گرمی جعبه 50 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 20% اکسی تیلین 20% ساشه 500 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 20% اکسی تیلین 20% ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 20% اکسی تیلین 20% ساشه 100 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اکسی تتراسایکلین 100 میلی گرمی اکسی تیلین 100 میلی گرمی قوطی 100 عددی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  لینکومایسین + اسپکتینومایسین اسپکتینولین ساشه 150 گرمی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  اریترومایسین 20% اریتروسین ساشه 1 پاوندی   آنتی بیوتیکهای دام بزرگ  
  سولفاکلوزاین 30% ائی اس بی تری ساشه 100 گرمی   داروهای ضد کوکسیدیوز  
  لازالوسید 15% آواتک کیسه 20 کیلوگرمی   داروهای ضد کوکسیدیوز  
  مولتی ویتامین + اسیدآمینه آمینوویت ساشه 1 پاوندی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  آلبندازول 5/2% آلبازن بطری 1 لیتری   محرکهای رشد  
  محرک رشد آرومابیوتیک Poul 60 کیسه 25 کیلوگرمي   محرکهای رشد  
  ویتامین AD3E آدویت ساشه 1 پاوندی   ویتامینها و عناصر معدنی  
  بنزالکانیوم کلراید + فرمالدئید + گلوتارآلدئید + ... D4+ گالن 5 ليتري   ضدعفونی کننده ها  
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۲:۴۹ بعد از ظهر  توسط مسعود خاکزادیه | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دامپزشک نمونه وبلاگی است علمی در مورد دانش دامپزشکی و پزشکی که سعی شده است مقالات جدید و کارامد را در این وبلاگ قرار دهیم شما نیز با نظراتتان اینجانب را راهنمایی فرمایید.
با تشکر (مسعود خاکزادیه)

پیوندهای روزانه
وبلاگ دامپزشکان
طرح مبارزه با موشهای شهری
اطلس آناتومی حیوانات
وبلاگ دامپزشكي
وبلاگ دامپزشكي
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
آرشیو موضوعی
آشنایی با رشته دامپزشکی
بافت شناسي دامپزشكي
بهداشت و پرورش طیور
بهداشت و پرورش دام
تکثیر و پرورش آبزیان
پاتولوژی دامپزشکی
بهداشت و نگهداری حیوانات خانگی
معرفي سايت و وبلاگ
بیوشیمی دامپزشکی
آناتومی دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی
فارماکولوژی دامپزشکی
بيماري هاي دامپزشكي
ماهی شناسی
جنين شناسي
حقوق حیوانات
عمومی
پیوندها
دامپزشکان
وبلاگ دامپزشكي
وبلاگ دانشجويان دامپزشكي آزاد تبريز
دكتر لطفي زاده
وبلاگ دامپزشكي
دانشجوي دامپزشكي
علوم دام و طیور
طرح مبارزه با موشهاي شهري
حقوق حيوانات
اطلس آناتومي حيوانات
پايگاه علمي صنعت مرغداري
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM